Mitglied im:
FHB
Nachzucht 2020
Angus vom Hartelstein *27.04.2020
Cooper vom Hartelstein *23.02.2020
Panther vom Hartelstein *05.05.2020
M: Freia V: Conan Dubh 3rd of Auchtenny
M: Kim I v. H. V: Angus 8th. of Dunvegan
M: Farah v. H. V: Panther 2th. vom Aignerhof
Conan vom Hartelstein *28.03.2020
M: Fatima v. d. Rehhecke V: Conan Dubh 3rd of Auchtenny
Colmar vom Hartelstein *12.04.2020
M: Thora V: Conan Dubh 3rd of Auchtenny
Cora vom Hartelstein *07.06.2020
M: Cleopatra V: Conan Dubh 3rd of Auchtenny